על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

דקארט

70.00 

בדידותו של פילוסוף נועה נעמן צאודרר

רנה דקארט, ראשון הפילוסופים המודרניים, מוכר כמי שהתווה דרך חדשה אל האמת. הוא מציע מתודה אחת ויחידה לחקירת כל תחומי הידיעה, המבוססת על דרך פעולתה ה”טבעית” של רוח האדם.

החיפוש אחר האמת המדעית, האובייקטיבית, כרוך לפי דקארט בהתכנסות אל העצמי. זהו תהליך אינטימי ופרטי של התבהרות והזדככות פנימית, שתכליתו לאפשר להוגה לחרוג מתחום הווייתו הסובייקטיבית ולהתוודע אל הממשות האובייקטיבית, החיצונית.

הספר שלפנינו מבקש לבחון מחדש את יחסו של דקארט למתח פנימי הנוכח בכל תחומיה ורבדיה של מחשבתו: בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי, בין הקונקרטי לאוניברסלי, בין הפרטי והנסתר ממבטו של הזולת, לבין הגלוי והפומבי.

חוסר האפשרות לסלק את המתח בין יסודות מנוגדים אלה, הנתפס בדרך כלל כעיקר חולשתה של ההגות הקרטזיאנית, מוצג בספר זה כמה שאפשר את אחד מהישגיה החשובים והמשמעותיים ביותר: התגבשותה של תפיסת רציונליות דינאמית, פרוצדורלית, המייחסת לאדם תפקיד יוצר בתהליך הכרתה של האמת.

תפיסה זו, אף שאינה מגיעה למיצוי מלא בפילוסופיה של דקארט, מניחה את היסודות להשקפות פילוסופיות מאוחרות יותר, ומגיעה לשיאה עם המחשבה הביקורתית של עמנואל קאנט.

תוכן עניינים:

דברי תודה
הערה על ההפניות לכתבי דקארט
פתח דבר: בדידותו של דקארט

פרק 1 – טעות ללא שקריות

מושג חדש של טעות; בלבול וערפול מול שקריות; הטעות כהפרת צו התבונה; טעות ורציונליות; הטעות והזולת; טעות בענייני אמונה; טעות וידיעה; מושג חדש של הצדקה; סיכום ומסקנות

פרק 2 – המכאניזם של הטעות

ההבחנה בין אידיאה לשיפוט: הקלסיפיקציה הראשונה; ההבחנה בין אידיאה לשיפוט: הקלסיפיקציה השנייה; על האידיאות: ממשות אובייקטיבית ותוכן ייצוגי; הטעות כשימוש נפסד ברצון; הטעות והאל; הטעות והשכל; הטעות והרצון; מסקנות

פרק 3 – על האידיאות: ברירות ומובחנות וכושר ייצוגי

ה־ Cogito כמודל; על עמימות הדרישה לברירות ולמובחנות; מהן אפוא הברירות והמובחנות?; על זהותו של המושא; טבען הייצוגי של האידיאות; ממשות אובייקטיבית ותקפות אובייקטיבית; מרגרט ווילסון: שני מובנים של ייצוג; אלן גווירץ: תוכן אינטרפרטטיבי ותוכן ישיר; האנליזה של ההכרות המעורפלות; סיכום ומסקנות

פרק 4 – על הצדקה ואמת

שני סוגים של ודאות; בעיית המעגליות; וויליס דוני – תזת הזיכרון; אנתוני קני – ספק מסדר שני; אלן גווירץ – משקל יחסי של טעמים; הרי פרנקפורט – על מהימנות התבונה; הצדקה ואמת; המתודה ה”טבעית” להכרת האמת; סדר הגילוי וסדר הטיעון; ההתנגדות לפורמליזם; בחזרה לבעיית המעגליות

אחרית דבר – בדידותו של פילוסוף

הציפיות של דקארט מקוראיו; מחלוקת ללא פרוצדורת הפרכה; חזקה (פרזומפציה) של שקריות; דקארט: פילוסופיה בגוף ראשון

הערות
דקארט – כרונולוגיה
ביבליוגרפיה
מפתח

המלאי אזל